ડાંગર જી.એન.આર.3 ટુથફુલ બીજનું વેચાણ કરવા બાબત
બદલાતા વાતાવરણમાં ગ્રીનહાઉસની ઉપયોગીતા
કૃત્રિમ વરસાદ એક ઉપયોગી વિકલ્પ
મકાઇના પાકમાં આક્રમક જીવાત (Invasive Pest)
લાખની ખેતી
નાળીયેરીની કથીરીનું સંકલિત નિયંત્રણ વ્યવસ્થાપન
ડાંગરની આવર્તક પર્ણતલની કથીરીનું નિયંત્રણ વ્યવસ્થાપન
ટામેટાના પાકમાં આક્રમક જીવાત (Invasive pest)
ચીકુની ફળકથીરી અને તેનું નિયંત્રણ
કૃષિ અને બાગાયતી પાકોમાં જોવા મળતી પાનકથીરીનું સંકલિત નિયંત્રણ વ્યવસ્થાપન
ખેડૂત ઉપયોગી સંશોધન ભલામણો - 2018
Agromet Advisory Bulletin (28.11.2018 to 02.12.2018)
Current Weather Condition (22.11.2018 to 27.11.2018)
કેળા ના થડ નું મૂલ્યવર્ધન અંગે ની વીડિઓ ફિલ્મ ભાગ ૨
કેળા ના થડ નું મૂલ્યવર્ધન અંગે ની વીડિઓ ફિલ્મ ભાગ ૧
ડાંગર જી.એન.આર.૩ ટ્રથફુલ બીજનું વેચાણ કરવા બાબત...
ખેડૂત ઉપયોગી સંશોધન ભલામણો - ૨૦૧૭
ખેડૂત ઉપયોગી સંશોધન ભલામણો - ૨૦૧૬
Havaman Angeni Mahiti Ane Krushima Teni Upyogita
Adhunik Hawaman Vedhshalama Vaprata Sadhano
Gramin Krushi Mausam Seva (G.K.M.S.)
FASAL
ડાંગર જી.અેન.આર - ૩નું બીજનું વેચાણ કરવા બાબત..
ડાંગર બીજ વેચાણ અંગેની જાહેરાત
દક્ષિણ ગુજરાતમાં કૃષિ સલગ્ન નવિન ટેકનોલોજી અને વ્યવસાયો
ખેડૂત ઉપયોગી ભલામણો - ૨૦૧૫
ખેડૂતોપયોગી સંશોધન ભલામણો વર્ષ: ૨૦૦૪ થી ૨૦૧૪
ડાંગર જયા બીજ વેચાણ અંગેની જાહૈરાત
આંબાના પાકમાં મધીયાનુ નિયંત્રણ
રાસાયણીક ખાતરની ગણતરી માટેનું કેલ્ક્યુલેટર-જાન્યુ. ૨૦૧૪
Fertilizer calculator-Eng Jan.2014
બાગાયતી પાકો માં સેન્દ્રિય ખેતી
SEED AVAILABILTY IN NAU
Seed availability
નાળિયેરીની આધુનિક ખેતી
કૃષિને લગતી સઘળી માહિતી (કૃષિ કિયોસ્ક)
બાગાયત ને લગતી સઘળી માહિતી (બાગાયત કિયોસ્ક)
પશુપાલન ને લગતી સઘળી માહિતી (પશુપાલન કિયોસ્ક)
પાક ઉત્પાદનની સમસ્યાઓ અને સમાધાન
ડાંગરના પાકમાં કથીરી અને ગાભામારાની ઇયળનો ઉપદ્રવ
ગાજર ઘાસ જાગૃતતા અભિયાન
આંબામાં નવિનીકરણની વિડીયો ફિલ્મ
નીંદણ ઓળખ અને તેનું નિંયત્રણ
કઠોળપાકો-ખેતી, પ્રશ્નો અને નિરાકરણ
આક્રમક નીંદણો
પાક ઉત્પા્દનના ખેડૂતોના પ્રશ્નો અને ઉપાય
Production Technology of Coconut
કિટકશાસ્ત્ર વિભાગ દ્વારા ૨૮ ફેબ્રુવારી ના રોજ આયોજીત સેમીનારનુ સોવેનીયર
Package of practices for wheat
Package of practices for sweet corn
Low Cost Technology for Paddy Cultivation
Scientific Method of Soyabean Cultivation
દિવેલાની વૈજ્ઞાનિક ખેતી પધ્ધતિ
શેરડીની આધુનિક ખેતી પધ્ધતિ
પાપડીમાં લીલી ઈયળ તેમજ ટામેટા અને મરચામાં કોકડવાના નિયંત્રણ માટેના પગલા
રીંગણના પાકમાં ફળ અને ડુંખ કોરી ખાનાર ઇયળનો ઉપદ્ર​વ
તુવેરના પાકમાં લીલી ઇયળનો ઉપદ્રવ
ટામેટાની જીવતો અને તેનું સંકલિત નિયંત્રણ - માર્ગદર્શક ફિલ્મ
શેરડીની જીવતો અને તેનું સંકલિત નિયંત્રણ - માર્ગદર્શક ફિલ્મ
ચીકુની જીવતો અને તેનું સંકલિત નિયંત્રણ - માર્ગદર્શક ફિલ્મ
તુવેરની જીવતો અને તેનું સંકલિત નિયંત્રણ - માર્ગદર્શક ફિલ્મ
ડાંગરની જીવતો અને તેનું સંકલિત નિયંત્રણ - માર્ગદર્શક ફિલ્મ
ભીંડાની જીવતો અને તેનું સંકલિત નિયંત્રણ - માર્ગદર્શક ફિલ્મ
આંબાની જીવતો અને તેનું સંકલિત નિયંત્રણ - માર્ગદર્શક ફિલ્મ
વાલ પાપડીની જીવતો અને તેનું સંકલિત નિયંત્રણ - માર્ગદર્શક ફિલ્મ
વેલાવાળા શાકભાજી માં સંકલિત જીવાત વ્યવસ્થાપન - માર્ગદર્શક ફિલ્મ
કપાસમાં સંકલિત જીવાત વ્યવસ્થાપન - માર્ગદર્શક ફિલ્મ
દિવેલાની જીવતો તેનું સંકલિત નિયંત્રણ - માર્ગદર્શક ફિલ્મ
કોબી તેમજ ફ્લાવર જેવા પાકો માં જીવતો નું સંકલિત નિયંત્રણ - માર્ગદર્શક ફિલ્મ
રીંગણ ની જીવતો અને તેનું સંકલિત નિયંત્રણ - માર્ગદર્શક ફિલ્મ
નાળિયેરીની કથીરી
એરીકલ્ચર ---- દિવેલાના રેશમના કીઙાનો ઉછેર
(એરીકલ્ચર) દિવેલાના રેશમના કીઙાનો ઉછેર
નાળિયેરીની કથીરી
જંતુનાશક દ​વાઓના સલામત વપરાશ અંગેની જાણકારી
જંતુનાશક દ​વાઓના સલામત વપરાશ અંગેની જાણકારી
મોજણી અને નિગાહ આધારિત પાક રોગ પૂર્વાનુમાન પદધતિ
મોજણી અને નિગાહ આધારિત જુદા જુદા પકોની જીવાત પૂર્વાનુમાન પદધતિ
મોજણી અને નિગાહ આધારિત શાક્ભાજીની જીવાત પૂર્વાનુમાન પદધતિ
મોજણી અને નિગાહ આધારિત ડાંગર અને શેરડીની જીવાત પુર્વાનુમાન પદધતિ
મોજણી અને નિગાહ આધારિત આંબા અને ચીકુની જીવાત પુર્વાનુમાન પદધતિ
સંગ્રહેલા અનાજની જીવાતો અને તેનુ નિયંત્રણ
ઉંદરોનુ સંકલિત નિયંત્રણ વ્યવસ્થાપનની પુસ્તીકા
ખેતીપાકોની પાનકથીરી ઓળખ અને નિયંત્રણ
જીવાતોના કુદરતી દુશ્મન પરજીવીઓ
જીવાતોના કુદરતી દુશ્મન પરભક્ષીઓ
ઉંદરોનુ સંકલિત નિયંત્રણ વ્યવસ્થાપન
શેતુરના રેશમના કીડાનો ઉછેર --- શેરીકલ્ચર----
દિવેલાના રેશમના કીડાનૉ ઊછેર ---એરીકલ્ચર---
સંગ્રહેલા અનાજની જીવાતો અને તેનુ નિયંત્રણ
ઉંદરોનુ સંકલિત નિયંત્રણ વ્યવસ્થાપનની પુસ્તીકા
ખેતીપાકોની પાનકથીરી ઓળખ અને નિયંત્રણ
દિવેલાના રેશમના કીડાનૉ ઊછેર ---એરીકલ્ચર---
શેતુરના રેશમના કીડાનો ઉછેર --- શેરીકલ્ચર----
ઉંદરોનુ સંકલિત નિયંત્રણ વ્યવસ્થાપન
જીવાતોના કુદરતી દુશ્મન પરજીવીઓ
જીવાતોના કુદરતી દુશ્મન પરભક્ષીઓ
મોજણી અને નિગાહ આધારિત આંબા અને ચીકુની જીવાત પુર્વાનુમાન પદધતિ
મોજણી અને નિગાહ આધારિત ડાંગર અને શેરડીની જીવાત પુર્વાનુમાન પદધતિ
Survey and Surveillance Based Pest Forewarning System in Mango and Sapota
Survey and Surveillance Based Pest Forewarning System in Paddy and Sugarcane
Survey and Surveillance Based Pest Forewarning System in Paddy and Sugarcane
Survey and Surveillance Based Pest Forewarning System in Paddy and Sugarcane
Survey and Surveillance Based Pest Forewarning System in Paddy and Sugarcane
Survey and Surveillance Based Pest Forewarning System in Various Crops
Survey and Surveillance Based Pest Forewarning System in Vegetable Crops
Booklet on Survey and Surveillance Based Paddy and Sugarcane Pest Forewarning System
પશુપાલકો ની ૧૦૮ ઈમરજેન્સી અને ઉપાય
પશુપાલનમાં વિકાસમાં મહિલા નો ફાળો-૨૦૧૦ : પશુપાલન પુસ્તિકા
પશુપાલનમાં મહિલા નો ફાળો-૨૦૦૯ : પશુપાલન પુસ્તિકા


Education
     N. M. College of Agriculture
     Aspee College of Horticulture
     College of Forestry
     Aspee Agribusiness Management Institute
     Vanbandhu College of Veterinary Sci. and Animal Husb.
     College of Fisheries Science, Navsari
     College of Agriculture, Bharuch
     College of Agriculture, Waghai
     College of Agricultural Engineering Dediapada, Narmada
     Aspee Shakilam Biotechnology Institute, Surat
     Polytechnic in Agriculture Bharuch
     Polytechnic in Agriculture Vyara
     Polytechnic in Agriculture, Waghai
     Polytechnic in Horticulture - Navsari
     Polytechnic in Horticulture, Paria
     Polytechnic Agricultural Engineering Dediapada Narmada
     Polytechnic in Animal Husbandry, Navsari

Research Centers
     Main Sugarcan Research Station, Navsari
     Main Cotton Research Station,Surat
     Main Sorghum Research Station, Athwa
     Regional Rice Research Station, Vyara
     Regional Cotton Research Station, Maktampura,Bharuch
     Soil and Water Management Research Unit
     Soil-Science Department
     Agriculture Experimental Station Paria
     Agricultural Research Station, Tanchha
     Agricultural Research Station, Achhalia
     Livestock Research Station, Navsari
     Mega Seed, Pulses and Castor Research Unit, Navsari
     Fruit Research Station, Gandevi
     Wheat Research Station,Bardoli
     Niger Research Station, Vanarasi
     National Agricultural Research Project, Bharuch
     Cotton Wilt Research Sub Station,Hansot
     Agriculture Research Station, Mangarol
     Hill Millet Research Station,Waghai

Extension Centers
     Krushi Vigyan Kendra: Navsari
     Krushi Vigyan Kendra Vyara
     Krushi Vigyan Kendra Waghai
     Krushi Vigyan Kendra Dediyapada
     Krushi Vigyan Kendra: Surat
     Agricultural Technology Information Center
     Sardar Smruti Kendra Navsari
     Bakery Training Unit: Navsari
  • Developed and Managed by: Department of IT, NAU.